Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số hiệu văn bản
106-KH/ĐU
Ngày ban hành
22-03-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About